2011-01-12

Om Marinens tillstånd

Debatten om Marinen har tagit fart sedan först Annicka Engblom (M) skrivit om sina farhågor avseende Marinens personalförsörjning och därefter Helge Löfstedt, avdelning I, presenterat sina siffror avseende kostnader och stridsfartyg samt jämfört dessa med Danmark och Finland.

Dessa artiklar med klar problematisering har resulterat i en hel del trafik till sidan, olika kommentarer och ett par blogginlägg, vilket är bra för debatten.

Idag skrev signaturen Commander en välskriven artikel, där denne går igenom framförallt Helge Löfstedts debattinlägg på Förvar och Säkerhet.

I korthet ger Commander Helge Löfstedt i stort rätt i slutsatsen när det gäller kraven på effektivitet i anskaffningen av materiel och vidmakthållandet av de marina förbanden. Commander menar däremot att Helge Löfstedts slutsats att öka produktiviteten genom att minska kostnaderna för personal är direkt felaktig. Commander menar att Annicka Engbloms farhågor är i det närmaste positiva i förhållande till ett förslag som kallas Basorganisation 2013. Han föreslår istället att marinen genom ökad nyttjandegrad ska öka produktiviteten. Denna skall uppnås genom mer personal till främst fartygsförbanden.

Jag vill ge Commander mitt stöd i vägvalet om produktivitet. För att uppnå en hög grad av kapitalnyttjande bör dubbla besättningar på sikt tillföras. Så här skrev jag i november 2008 i mitt inträdesanförande: "Våra sjö- och luftstridskrafter skulle däremot behålla sin planerade profil, men med förtätade besättningar för att kunna driva dyra plattformar både produktivt och effektivt, vilket skulle innebära högre kvalitet i form av duellförmåga och uthållighet. Inte minst våra sjöstridskrafter är i behov av både en personell och materiell förstärkning. Tillståndet för dessa är nu sådant att två internationella insatser på varandra om totalt åtta månader skulle lämna landet utan ytattackförmåga under en tid."

Även signaturen Skipper har tidigare kommenterat de bägge debattinläggen. Denne stödjer Annicka Engbloms farhåga i personalfrågan, och håller också med Helge Löfstedt avseende effektiviteten i materielförsörjningen. Sammantaget ger inläggen en bild av behovet att uppmärksamma personalförsörjningen för Marinens förband.

Balansen mellan uppgifter och resurser synes inte vara i balans.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet