2011-01-17

Var är första brigaden? (Uppdaterad kl 17:50)

SvD har nu släppt en intressant artikel av Mikael Holmström som visar att Försvarsmakten kan komma att ligga minst 4700 soldater efter planerna 2013, eftersom ingen rekrytering avses ske före dess av GSS/T (F.d KGSS) - de soldater som ska tjänstgöra på avrop. Med de siffror som Mikael Holmström redovisar framgår också att Försvarsmakten ligger 400 fast anställda - GSS/K (F.d AGSS) för kort vid nyåret 2010/11.

Som underlag har SvD använt Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 (s. 31) och källor i Högkvarteret.

Mikael Holmström intervjuar även de forskare som gjorde rapporten Frivilliga soldater istället för plikt . Denna rapport drog slutsatsen att Försvarsmakten kommer få kostnadsökningar på 1-1,5 Mdr SEK/år i förhållande till planen.

Till tidningen säger Ulf Jonsson, ekonom vid FOI: "–Om detta stämmer så innebär det stora problem som kullkastar planerna. Ju färre soldater, desto oftare måste de som finns sändas ut för internationella insatser. Det operativa tempot blir högre med mindre tid mellan utlandstjänst och återhämtning, påpekar Ulf Jonsson."

Hans kollega Peter Nordlund, säger: "–Om vi inte bygger upp en stock av soldater till och med 2012 så betyder detta tre förlorade år för insatsförsvaret. Antingen får man öka insatstempot eller dra ner på ambitionerna att sända förband utomlands."

ÖB uppger till SvD att det är lagar, förordningar och avtal som inte finns på plats förrän under 2012.

Om detta stämmer är det ett oroande läge. Det kommer i och för sig inte bli några kostnadsökningar enligt FOI-rapporten, eftersom inga löner betalas ut eller övningar genomförs för dessa. Med de insatsplaner som är kända just nu kommer troligen inte tempot behöva ökas. Det kan också vara möjligt att Riksdagen och regeringen kortare tid accepterar att Sverige 2013 inte kan göra internationella insatser fullt ut som Försvarsmakten är dimensionerad för enligt planerna. I perioden nedgår den nationella beredskapen också något som konsekvens, och det är också en liten risk som statsledningen blir tvungen att ta. Hela förbandssystem blir också väldigt svåra att öva fram till dess. Det går att sätta ihop tillfälliga förband, men för ett högt stridsvärde i form av anda och moral behöver förband öva enligt personaltabellen.

Men 2014 kommer det att saknas mycket personal. Om planerna ska följas ska det rekryteras 6850 GSS/T-soldater under 2013 för att uppfylla planerna inför 2014. Dessa ska då vara avgångna GSS/K, unga utan tidigare militär erfarenhet eller i huvudsak värnpliktiga som muckat senast 2010. Aptiten hos de senare kan antas minska över tid. Dessutom är inte den övriga organisationen dimensionerad att utbilda så många soldater med kvalitet samtidigt som beredskap och insatser genomförs (planen 2013 är 2150 GSS/K i tillväxt).

Frågan är om vi hinner ifatt till 2017-2018 med två tappade år i starten. Den risken avseende vår beredskap på medellång sikt och minskad förmåga till krishantering blir något för Försvarsministern att fundera på.


Edit: Förvarsmakten kommenterar och beskriver arbetet med att rekrytera med interimskontrakt liksom att pliktpersonal bemannar förbanden intill GSS är anställda. Försvarsmakten skriver på hemsidan att nuvarande insatser ligger avsevärt under den dimensionerande nivån varför inga tidsvis anställda behövs för närvarande.

Frågan i det fallet blir om pliktpersonalen ska kallas in för övning för att förbanden ska uppnå planerad förmåga för nationell beredskap i det korta perspektivet. Om svaret är nej, så borde det rimligen påverka förmågan något negativt, eftersom samträning då saknas. Det är en liten risk som på kort sikt (2011-2013) kan vara överkomlig. Den viktigaste frågan är emellertid hur läget nu planeras se ut inför 2014, då NBG 14 beredskap ska börja och kraven på mer långsiktig beredskap ökar. Hur många Gruppbefäl, Soldater och Sjömän (GSS) enligt nya systemet finns det 1/1 2014 i samövade förband? När är beslutad insatsorganisation intagen fullt ut?


Edit II: Riksdagsledamoten i Finansutskottet, Göran Pettersson (M), fd officer och ledamot i Krigsvetenskapsakademin skriver på sin blogg: "Konsekvenserna av denna senfärdighet när det gäller reformeringen av personalförsörjningen ser vi nu. Den helt nödvändiga reformeringen har nu sjösatts utan tillräckligt väl utbyggda rekryteringssystem och utan det lagstöd som enligt min uppfattning borde finnas. Detta innebär en allvarlig tempoförlust som leder till ett antal år med begränsad förmåga."

Jag delar Göran Petterssons syn avseende slutsatsen. Vi kommer att ha en förmågesvacka i perioden 2013-2018. Intressant också hur en krishantering i närområdet skulle planeras gå till med värnpliktiga fram till dess de är ersatta med nya soldater.


SvD
SvD
Aftonbladet
DN
SvD
Expressen
Expressen
DN


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet