2011-04-16

Norge - Ny redovisning om Joint Strike Fighter

I förra veckan informerade norska försvarsdepartementet att landet ska tidigarelägga köp av Joint Strike Fighter eller F-35 som planet också kallas. Fyra stycken ska köpas för leverans 2016. Huvudleverens av de 48-56 flygplan som landet ska ha sker 2018. Att på detta sätt förbereda viss personal gynnar naturligtvis införandet av det nya flygsystemet.

I samband med detta släpptes också en uppdatering av uppskattade kostnader för det totala köpet. Enligt denna utvärdering har priset ökat med en miljard norska kronor sedan Stortinget tog emot propositionen. I 2008-värde är nu kostnaden 43 Mdr NOK räknat på 56 flygplan. Orsaken anges som senarelagda amerikanska beställningar, vilket är en rimlig förklaring.

I utvärderingen är valutaeffekterna borträknade. Under förra redovisningen i samband med propositionen i Stortinget användes kursen 6,07 NOK/USD. Till denna uppskattning används kursen i december 2010, vilket innebär 6,45 NOK/USD. Det innebär en valutafördyring på c:a 4 Mdr NOK som man bortser ifrån. Å andra sidan ändrar det sig snabbt. Häromdagen stod USD i årslägsta och hade man använt denna kurs skulle planet istället vara c:a 4 Mdr NOK billigare istället! Den säkraste slutsatsen är att valutafluktationerna är en stor osäkerhet.

På samma sätt är även inflationen borträknad. Prisökningen är 5 Mdr NOK, vilket man fått från Statistiske Sentralbyrån som använder en kategori med stark påverkan av världsmarknadspriser. Gör vi däremot ett överslag på vanlig konsumentprisindex, vilket jag gjort med hjälp av Global Rates, så har dessa ökat med 3 miljarder NOK mellan mars 2008 till mars 2011 räknat på 42 Mdr NOK. Skillnaden på 2 Mdr NOK i de olika prisökningarna är det sedvanliga glappet på försvarsmateriel och normal konsumentprisindex. Frågan är om inte det glappet borde räknas med som en fördyring?


Hittills verkar det norska köpet vara inom kontroll, om än med fortsatta osäkerheter. Det finns ett stort beroende av andra länders beställningar. Senareläggs dessa eller uteblir kommer det att bli ytterligare fördyringar. Om 56 flygplan är den största försvarseffekt man kan få för 145 Mdr NOK i totala kostnader (2008) under 30 år, givet det norska geopolitiska läget, är förstås en helt annan fråga.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet