2011-02-21

Ryssarna ganska pessimistiska om försvarets tillstånd

Lagom till Dagen för Fosterlandets försvare på onsdag har en årlig opinionsundersökning av FOM genomförts. 1500 ryska medborgare i 43 olika regioner har fått svara på frågor om denna högtidsdag, förtroende och olika reformförslag.

Det är intressant att ta del av svaren när det gäller förtroendet för det ryska försvaret. Det är betydligt fler som anger att tillståndet är dåligt eller mycket dåligt än tvärtom. 35% anger den dåliga bedömningen medan 8% beskriver tillståndet som bra eller mycket bra. 40% anger tillståndet som tillfredställande. Lägesbedömningen har blivit väsentligt bättre sedan 2005, då 71% angav dåligt eller mycket dåligt. Siffrorna verkar dock ha stabiliserat sig, då de var snarlika förra årets undersökning.

När det gäller riktningen, så anger 35% att läget är försämrat än det var tidigare, medan 19% anger att det är förbättrat. 22% uppger att det är samma läge. Intressant nog var bilden det omvända förra året, då 16% angav en försämring och 39% en förbättring. Under det senaste året verkar alltså det ryska folket ha fått en mer pessimistisk syn på förändringsriktningen för de väpnade styrkorna. Det har varit mycket negativa skriverier om dåliga bostäder, dålig utrustning och avskedande av officerare, som skulle kunna förklara en del av detta.

Övergången till en kontraktsarmé stöds av 51%, medan 32% är emot en sådan. Jag har inte kunnat hitta någon felmarginal, men den torde väl ligga kring 2%.