2011-09-29

Kalldusch i tyska personalförsörjningen

För ungefär en månad sedan skrev jag om Försvarsministern och den tyska personalförsörjningen. I denna redogjorde jag för de tyska problemen med sin växling av system. Tyskarna hade problem med nedskalade ambitioner och initiala bekymmer att behålla personal, trots bättre löner och mindre boendekostnader än i Sverige.

Nu har nya siffror om förmågan att vidmakthålla de nya soldaterna kommit, och de är en kalldusch för Bundeswehr. Av de 3459 personer som anställdes i juli har redan 780 slutat efter två månader.

22 %. Det motsvarar förluster under en längre, stor strid och närmar sig gränsen när ett förband blir försatt ur stridbart skick. För det är i första hand den minskade förmågan att öva eller göra insats som är det allvarliga. Nyutbildningskostnader är en sekundär, men allvarlig effekt.

Vice ordförandet i Bundeswehrförbundet, major André Wünster, skräder inte orden:

"My comrades are tired of the political statements about the necessity of an attractive general framework. If changes are not made soon, it will not only be those voluntarily serving who will look for ways to leave the armed forces as quickly as possible."

Enligt tyska försvarsdepartementet, så beror avgångarna på personliga skäl, andra jobb/studier eller en annan uppfattning om vad tjänsten innebar.


För svensk del ser jag tre stora faror. Lön, bostad och övningsmöjligheter. Lön har debatterats så mycket redan, och jag har inte mycket att tillföra. När det gäller bostäder, så har jag förstått att policyn i många fall är att soldaterna kan bo vid förbandet i upp till ett år, varav den enskilde bor fritt under utbildning. Risken uppstår när soldaten eller sjömannen ska börja jobba och hänvisas till bostadsmarknaden, vilken på många håll i landet är ansträngd. Detta gäller i synnerhet högskoleorter, vilket många av Försvarsmaktens förband ligger i, eller i närheten av.

Här ligger det i Försvarsmaktens intresse att bidra till lösningar med kommuner och fastighetsägare för att inte underminera det egna konceptet. Att lämna frågan till marknaden riskerar att lämna frågan vind för våg. Det är knappast troligt att andra ska känna ansvar för att erbjuda boendemöjligheter för svenska soldater. Större företag/koncerner är aktiva på bostadsmarknaden för att inte tappa arbetstagare av boendeskäl. Olika förbandschefer har luftat frågan, men risken för filtrering är ständigt närvarande. Jag uppfattar att frågan nu har fått "Management attention", vilket verkar vara avgörande i ett allt mer centraliserat förvaltningssystem.


När det gäller övningsmöjligheterna, så bygger jag resonemanget på hypotesen att ambitionen att professionalisera de anställda måste stå i paritet med träning. Det blir inget bra stafettlag, om du inte åker på höghöjdsläger, har stor träningsmängd och vallar rätt. En kompanichef som vill öva vintertjänst och bussar sina 150 anställda till snösäkra Villingsberg har en hel del budgetarbete att göra. De åker upp på måndagen, vilket kostar restidsersättning för den sparsamme chefen. Samma sak gäller hemresan nio dygn senare. Totalt 8h resa x 150 anställda x 57 kr/h = 68400 kr. Källa för beräkningar.

Chefen låter sina anställda sova på logement till torsdag morgon, vilket blir 3 nätter x 150 x 200 kr/natt = 90000 kr. Som föredömen sover officerarna också i logement. Dessutom tillkommer reducerat traktamente och förrättningstillägg om totalt 186 kr/dag x 3 dagar x 150 = 83700 kr. Totalt 242100 kr för dessa tre dagar och resor.

Sedan vill chefen öva sitt kompani torsdag morgon till onsdag morgon. Det är dags att betala ut pengar för sex övningsdygn per anställd. Jag använder här siffran 1340 kr/dygn, vilket är samma som Försvarsmakten använder sig av i rekryteringsbroschyren Hårt och mjukt (sidan 9). 150 anställda x 6 dygn x 1340 kr/dygn = 1206000 kr. Dessutom kommer helgtillägg om 113 kr för två dygn, vilket blir 113 kr x 2 x 150 = 33900 kr. Nu börjar vår chef bli lite orolig, för det tillkommer också ett produktionsbortfall i form av kompensationsledighet om 8h per övningsdygn, vilket ger 8h x 6 dygn x 150 anställda = 7200 h.

Det är tur att kompanichefen inte belastas av löner, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Kompaniet har varit borta elva dagar inklusive vård den andra torsdagen. Om vi räknar med 20000 kr/månad x 11/30 x Arbetsgivarens övriga avgifter på c:a 36,63 % blir den summan 1502930 kr. Kompanichefen måste också ge kompledigt på fredagen och efterföljande måndag för arbetstiden på helgen. Det var tur att vården hann klart på torsdagen. Ett par övertidstimmar för de anställda hade inte varit roliga.

Kompanichefens budget belastas med 242000 kr + 1206000 kr + 33900 kr = 1481900 kr. Till detta kommer flottiljens lönekostnader om 1502930 kr, vilket sammanlagt är 2984830 SEK för vinterutbildningen i löner och förmåner. Till detta kommer sen kost, hyra av logement och ammunition, drivmedel etc, men dessa är samma som om vi hade övat med värnpliktiga.

Dessa gjorde 30-100 fältdygn under sin grundutbildning. De tog inte ut någon kompledighet, de värnpliktigas ledighet motsvarar de anställdas semesteruttag. Dagersättningen inklusive premie var 260 kr/dag , vilket blir 11 dagar x 260 kr/dag x 150 = 429000 SEK. Nu fanns det förstås officerare som utbildade kompaniet, men dessa kan i huvudsak kvittas mot de som krävs för att utbilda kompanichefens soldater, dvs grannkompaniets officerare som inte har några soldater inkallade.

2,98 miljoner SEK mot 0,43 i det här exemplet för en vinterutbildning när det gäller löner och förmåner + 7200 h produktionsbortfall jämfört med inget. Å andra sidan drabbades samhället av produktionsbortfall när värnplikten genomfördes med full kraft, så ur ett annat perspektiv kan nuvarande system motiveras. Huvudsaken för vår krigföringsförmåga är att den nuvarande lösningen bär sig själv. Att ambitionen att nå längre motsvaras av ekonomiska resurser och avtal som medger detta.

Jag har inte kunnat studera förbandsbudgeterna, eftersom produktionsdialogerna pågår och budgeten därför inte är klar. Kanske läsarna har intryck från dessa?


I morgon om GSS/ T.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet