2011-09-23

Annicka Engblom (M) - Vi tar tempen på försvarsreformen idag

Av Annicka Engblom

Under fredagen den 23 september kommer moderata företrädare i kommuner, landsting och riksdag att besöka Försvarsmaktens förband och skolor runt om i hela Sverige. Det kommer nog att bli den största samlade försvarspolitiska aktiviteten som hittills genomförts och en vän av ordning ställer sig självklart frågan i vilket syfte?

Jo, syftet är att samla kunskap och erfarenhet om hur den omfattande försvarsreformen tar form lokalt. Att ta tempen på läget i Försvaret, samtidigt och samlat. Det är en reform som förutom försvaret påverkar stora delar av samhället. Både kommuner, landsting, näringsliv, civilsamhälle kommer att involveras i omdaningen på olika sätt och i det arbetet behöver beslutsfattare både vara välinformerade, lyhörda och på tårna.

Med övergång från värnpliktssystem till frivilligförsvar ska 16 000 soldater och sjömän anställas under de närmaste åren. Ansökningstrycket på de ca 3300 platser i den grundläggande militära utbildningen (GMU) har varit stort. Det är självklart väldigt glädjande, men den framtida utmaningen kommer att ligga i att upprätthålla detta intresse och att behålla de kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldaterna och sjömännen under hela anställningstiden.

Besöken vi moderater nu genomför gör vi metodiskt och likartat över hela landet. Vi har med oss ett enkätunderlag med frågor om bland annat rekryteringsläge, hur man jobbar lokalt för att behålla soldater och sjömän över tid, hur man jobbar med jämställdhet, anhörigstöd och om hur förbanden samverkar med omgivande samhälle och näringsliv i sitt rekryteringarbete.

Våra besök i försvarets verklighet och möten med personalen kommer att ge oss indikationer på hur försvarsreformen fortlöper och vara en viktig del i utvecklingen av försvars- och säkerhetspolitiken. Reformen av Försvarsmakten och dess personalförsörjning är en stor samhällsreform. Vi måste vara ödmjuka inför det faktum att den kommer att ta tid, säkerligen omfattas av justeringar och förpliktigar oss företrädare för ett samhällsbärande parti att visa brett engagemang, noggrann uppföljning och inhämtande av dagsaktuell kunskap om det pågående reformarbetet.
 
Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge
Ledamot av Försvarsutskottet


[Försvar och Säkerhet] Vi välkomnar läsarnas reaktioner. Hur står det till med försvaret? Om du tjänstgör i försvaret (Försvarsmakten/Frivillig försvarsorganisation), så uppge gärna vilken typ av arbete/befattning/grad du har och vid vilket verksamhetsställe. Svara Annicka direkt här. [Slut red]