2012-02-16

Spara, spara inte...spara, spara inte...

Försvarsmakten sparade 2011 blev rubriken på Försvarsmaktens kommentar sedan det blev känt att myndigheten haft ett underutnyttjande på anslaget för förbandsverksamhet kring 400 miljoner kr.

I sakfrågan kan man inta två olika perspektiv. Å ena sidan är 400 miljoner på en budget omfattande drygt 20 miljarder kr helt acceptabelt. Det rör sig om c:a 2% av budgeten, vilket gör att Försvarsmakten kan genomföra ett anslagssparande till 2012. Det kan behövas, eftersom att utgifterna kommer att öka i takt med att allt fler soldater och sjömän anställs. Att öka det disponibla beloppet för 2012 är alltså positivt.

Å andra sidan har övningsverksamheten blivit lidande sedan Försvarsmakten dragit i handbromsen under hösten 2011. Orsaken till detta var att Kvartalsrapport 3 2011 och tidigare rapporter pekade på ett överutnyttjande kring 225 miljoner kr, medan det istället blev ett underutnyttjande enligt inledningen. Att minska övningar är naturligtvis inte bra, särskilt om det görs i onödan. Det är en stor skillnad på att övervägt välja att göra ett planerat underutnyttjande för att kunna hantera en utgiftsökning kommande år för att exempelvis genomföra en Försvarsmaktsövning. Internt i organisationen kostar det på förtroendet, främst för förbandschefer och krigsförbandschefer, som dessutom fått genomföra hastig planering som sedan visat sig vara fel.

Den allvarligaste konsekvensen är tyvärr det yttre förtroendet i form av underminerandet gällande ÖB:s budskap i Sälen. På sidan 23 i Kvartalsrapport 3 framgår det att prognosen för fjärde kvartalet var drygt 6 miljarder kr. Prognosfelet visade sig här vara kring 10 %. 225 MSEK i överutnyttjande byttes till c:a 400 MSEK i underutnyttjande, en skillnad på c:a 625 MSEK på tre månader. Detta är särskilt allvarligt, eftersom många av utgifterna är fasta i form av löner och hyror.

Vad ska regeringen tro när Försvarsmakten talar om ett underskott bortom 2014 när samma myndighet går bet på 10 % under ett kvartal?


Det var med starka försäkringar om förbättringar som regeringen i augusti 2008 utsåg Ulf Bengtsson till ny Generaldirektör i Försvarsmakten.

"Genom Ulf Bengtssons tillträde tillförs Försvarsmakten ny finansiell kompetens och det ger grund för en förstärkning av ekonomistyrningen. Ulf känner försvarssektorn och kan försvarsekonomiska frågor väl sedan många år, säger försvarsminister Sten Tolgfors."

"Mitt mål att tillsammans med alla i Försvarsmakten göra Försvarsmakten till en mönstermyndighet när det gäller uppföljning, intern styrning och kontroll och god hushållning av resurserna samtidigt som verksamheten prioriteras. ........,säger blivande generaldirektör Ulf Bengtsson."


Som jag diskuterade i inlägget Försvar i förvar? för två månader sedan, så har egentligen inget förändrats av de otaliga förstärkningar och förändringar som regeringar med olika färger genomfört. Det var högre precision i den ekonomiska uppföljningen för tolv-femton år sedan. Årets sammanlagda resultat på sammanlagt 1,5 Miljarder kr är kring genomsnittet på 2000-talet. Jag tror fortfarande att de ständiga omorganiseringarna av ledningsorganisationen och omstruktureringarna är förklaringen. Och det rår inte ens Generaldirektören på.


Försvarsministern
Wiseman
Chefsingenjören

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet