2011-09-02

Tillsammans klokare - Läsarnas syn på Gotland

193 svar gavs på den första enkätfrågan om Gotland. Bearbetningen av materialet blir alltså begränsad i precision. Dels beroende på kvantitet och dels beroende på urvalet. Det är skäligt att anta att de flesta som svarat är mer intresserade och mer kunniga av försvarspolitik än den genomsnittlige medborgaren. I de mer tydliga svarsutfallen kan vi antagligen säga något om hur försvarsintresserade i allmänhet ställer sig till Gotlandsfrågan.

[Edit] 81 % av de som svarat anger att Gotlands betydelse för våra operationer i Östersjön är mycket stor och 89 % [Slut edit] att den militära närvaron på Gotland är alldeles för liten. Det torde innebära att det åtminstone finns skäl att på allvar diskutera hur vi ska öka den militära närvaron kring och på Gotland de närmaste åren. En rörelse i den riktningen har i rättvisans namn startat, men då avseende övningsverksamhet om vi undantar den förrådsställda materielklossen om 14 stridsvagnar.

När det gällde vad vi borde förstärka med mottogs 186 svar. De olika alternativen var ganska jämnt fördelade i svarsprofilen. Ett utbildningscentrum och aerostater mindre representerade medan kustrobotförband och kvalificerat luftvärn (69 %) fick flest röster. Det går ju inte att utesluta att luftvärnsvänner är överrepresenterade i statistiken, men nog finns det skäl att granska detta och många andra alternativ. För att uppnå ett integrerat luftförsvarssystem behöver både flyg och luftvärn finnas för ömsesidigt understöd och förmåga till både uthållighet som kraftsamling. 

Nu ska sägas att ett helt nytt robotsystem kostar mycket pengar, vilket skulle kräva nya pengar eller smärtsamma omprioriteringar. En ny logistikkedja och ett nytt utbildningssystem skulle krävas. En analys kanske skulle visa att en utbyggnad av redan befintliga förmågor i form av stridsflyg och fartyg skulle vara mer kostnadseffektiv och flexibel.

Röstviljan avtog sedan när det gällde vad som skulle nedprioriteras för förstärkning till Gotland. Det går att ifrågasätta den kostnadsneutrala uppställningen, och det går inte att dra några slutsatser om synen på försvarsbudgeten. Det var 84 % av antalet som svarade på första frågan som gjorde geografiska prioriteringar i fråga fyra. Antagligen har en del som svarat accepterat den kostnadsneutrala förutsättningen. Jag borde haft med en fråga om försvarsanslaget för att få en känsla för de två sista frågorna.

Lite överraskande för mig var det Göteborg som drog det kortaste strået (jag fyllde i andra områden) med 39 % av de som svarade på frågan. I en realt krympande försvarsekonomi riskerar vi i förlängningen att bli mer och mer beroende av andras förmåga. I det avseendet är Göteborg vårt Benghazi. Ett område som måste hållas öppet för förnödenheter, både militära och civila.

Ännu färre svarade på sista frågan. Ungefär 69 % av svaren på första frågan inkom. Av de som svarade på sista frågan pekade 35 % ut markstridskrafterna och 31 % ledningsförmågan (mitt svar Ledning). Eftersom jag av utrymmesskäl inte ställde några bakgrundsfrågor, så vet vi inget om representationen från olika grupper. Jag gjorde en liten reflektion om markstridskrafternas andel. I en realt vikande försvarsekonomi, och med en kommande (?) ambitionsminskning i våra internationella insatser, så riskerar markstridskrafterna vara ett av besparingsobjekten framöver. 

Den mest intensiva debatten bland läsarna rörde sig kring möjligheterna att förstärka Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna med mer kvalificerad materiel som pansarvärnsrobotar och (tyngre?) granatkastare. Å ena sidan eftersträvansvärt, å andra sidan inte möjligt på grund av bristande struktur för utbildning och kostnader för införande och vidmakthållande jämfört med förstärkning av de kvarvarand fältförbanden. När jag föreslog stridsfordon och granatkastare till hemvärnsförbanden på Gotland hade jag inte ambitionen att dessa skulle kunna bli lika bra som  
en bataljon, där huvuddelen av soldaterna är tidsvis tjänstgörande.

Jag tackar alla läsare för enkätsvaren och de kommentarer som sänts in. Jag hoppas fortfarande få ett svar från den politiska nivån om de frågor jag ställde om Gotlands betydelse och eventuella beslut. Newsmill har kontaktat de flesta ledande försvarspolitikerna i frågan. Om de kommer några svar ska jag försöka få dubbelpublicera dem här, annars är det Newsmill som gäller.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet