2011-08-07

Hej matematik! - Kapitel Militärt försvar

Johan Wiktorin, avdelning I


Igår redovisade jag min uppskattning om ett glapp på mellan 6-8 Mdr SEK/år mellan de ambitioner statsmakterna har och de resurser som de har avdelat för dessa. För att det göra det möjligt för läsarna att själva bedöma sakriktigheten i detta, så kommer här dessa mer nedbrutna:

Post.......................................... Brist i Mdr SEK/år..................... Fotnot

Personalkostnader....................................1-1,5...................................A
Grundorganisation.....................................1........................................B
Stödstruktur..............................................0,5-1..................................C
Generell beredskapshöjning......................1........................................D
Materielkostnader......................................1........................................E
Nya materielkostnader..............................1-2.....................................F
Insatser.....................................................0,5-1...................................G

Totalt.........................................................6-8


Fotnoter:

A: Enligt FOI bedömningar.
B: Skattning av uteblivna rationaliseringar i Grundorganisationen genom nedläggningar av bland annat en flygflottilj och ett arméregemente.
C: Utebliven rationalisering i förhållande till ambitionen om 2 Mdr SEK/år. Olika utredningar pågått i tre år utan resultat. Stark kritik mot senaste förslaget.
D: Skattning av kostnader att höja beredskap från år till vecka för samtliga förband. Främst ammunitionskostnader, övningskostnader samt mer spridning av resurser. Antagligen i underkant.
E: Enligt FOI bedömningar är detta konsekvensen av inflationen för försvarsmateriel.
F: Skattning av kostnader för ny materiel som hittills legat utanför materielplan i all eller viss omfattning. Främst är det den långsiktiga utvecklingen av ryskt stridsflyg och kortdistansmissiler som driver fram dessa.
G: Skattning av vad en fördubbling av antalet soldater (för att uppnå ambitionen) jmf med dagens insatta styrkor skulle kosta. Försiktig bedömning


Läsarna kanske kan hjälpa mig att göra dessa uppskattningar mer precisa?